هرگز با اسکیزوفرنی تنها نمی مانید

مشاوره

 

تماس با ما

اخذ تاییدیه و نظریه کمیسیون ساماندهی بیماران روانی مزمن استان

تکمیل فرمهای مربوطه توسط مددکار و روانشناس ستاد پذیرش

انجام آزمایشات کامل پزشکی شامل آزمایش خون و عکس از قفسه سینه

اخذ رضایت نامه از خود بیمار یا قیم قانونی وی در زمان پذیرش

خلاصه پرونده بستری در بیمارستان در صورت فقدان معرفی نامه از روانپزشک معالج مبنی بر وجود اختلال روانی

دوقطعه عکس ۴×۳

فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمار و کپی کارت ملی و شناسنامه قیم یا سرپرست یا کلیه اعضای خانواده در صورتی که بیمار سرپرست خانوار باشد

تکمیل فرمهای پذیرش در داخل مرکز توانبخشی

قیم نامه یا گواهی بی سرپرستی از سوی مراجع قضایی برای بیماران مجهول الهویه یا بد سرپرست

گزارش مددکاری از وضعیت اقتصادی خانوار

 گالری


 مقالات


آمار بازدید


پیوندها